Stand van zaken woningbouwontwikkeling De Lokalen

Achter de schermen wordt hard gewerkt om de gewenste woningbouwontwikkeling De Lokalen te realiseren. Zo wordt het ontwerp bestemmingsplan op dit moment afgerond. Dit betekent dat aan het einde van dit jaar het college van B&W van Waadhoeke het plan zes weken als ontwerp ter inzage kan gaan leggen. Als alles voorspoedig verloopt dan zou rond maart  2023 het plan kunnen worden voorgelegd aan de gemeenteraad ter vaststelling.

De voorbereidingen om de voormalige Otto Clantschool te kunnen slopen is in volle gang.
Bij deze voorbereiding is bij het verplichte archeologisch onderzoek een vondst gedaan. Er is een oude terp gevonden. Bekeken moest worden of er iets moest veranderende betreffende de bouw. Dit hoefde niet.

De bruikleenhuurders zijn uit het pand en de nutsbedrijven hebben de nutsvoorzieningen afgesloten en deze zullen worden verwijderd. Met het sloopbedrijf wordt een planning voorbereid wanneer de sloop kan worden uitgevoerd. Een sloopmelding hiervoor is reeds gedaan. Aan de hand van de planning zullen de omwonenden voor aanvang van de sloop via een brief worden geïnformeerd over de sloop (duur, afvoer materiaal, aanspreekpunt e.d.).

Verder hebben wij de gemeente erop geattendeerd dat er twee gevelstenen zijn, één van de eerste School met den Bijbel van rond 1895 en één van de bouw van de af te breken school van 1984. Kort gezegd komt het erop neer dat alle voorbereidende werkzaamheden om te komen tot realisatie van De Lokalen in gang zijn gezet.