ALV Dorpsbelangen Boksum en Uitvaartvereniging Boksum

Agenda voor de Algemene Leden Vergadering van Dorpsbelangen Boksum en Uitvaartvereniging Boksum op 1 september 2020. Yn ferbân mei it firus wurde der max 24 minsken talitten yn it doarpshûs. Minsken koene har oanmelde fia dorpsbelangenboksum@gmail.com

It begjint om  20.00 oere, kofje stiet klear om 19.45 oere. 

Agenda

 1. Opening
 2. Minuut stilte voor de overledenen.
 3. Notulen ledenvergadering 18 april 2019 <klik hier>.
 4. Financieel verslag DBB en UVB. Kascommissie Anneke Pasma en Tjeerd Cuperus.
 5. Mededelingen bestuur Dorpsbelangen Boksum.

Voorstel om jaarlijks een bijdrage beschikbaar te stellen voor het Mienskipfûns Boksum (Zie onder de agenda voor meer info) en de hoogte van de bijdrage voor 2020 vast te stellen op € 500,-

 1. Mededelingen bestuur Uitvaartvereniging Boksum.
  Voorstel om:
  – de contributie voor 2021 te handhaven op € 12,50
  – de ledenkorting voor 2021 te handhaven op € 500,-
  – de statuten te wijzigen <klik hier> en daarbij tegelijk de naam van de vereniging te wijzigen
  in Uitvaartvereniging Boksum.
 2. Rondvraag.
 3. Sluiting.

Na de pauze: Der is yn ferbân mei Covid19 gjin programma foar nei it skoft.

 


Mienskipsfûns Boksum
In Boksum is het prettig wonen, werken en samenleven. Dat is niet iets dat vanzelfsprekend is of automatisch zo blijft. Daar moeten we met zijn allen aan (blijven) werken. Met het Mienskipsfûns wil Dorpsbelangen Boksum dit financieel ondersteunen en bevorderen. Jaarlijks stelt Dorpsbelangen daarom een budget beschikbaar voor alles wat de leefbaarheid in Boksum stimuleert. De hoogte van dit budget wordt in de jaarvergadering vastgesteld. Maar ook anderen kunnen aan het fonds bijdragen.

Een bijdrage uit het fonds moet bij de secretaris van Dorpsbelangen aangevraagd worden. En toegelicht worden in de bestuursvergadering van Dorpsbelangen. Dit kan voor incidentele maar ook structurele activiteiten. Mits zonder winstoogmerk, georganiseerd door vrijwilligers en toegankelijk voor iedere Boksumer. Het bestuur van Dorpsbelangen beoordeelt de aanvragen. Een bijdrage vanuit het fonds geldt voor het betreffende jaar. Voor structurele activiteiten kan er jaarlijks een bedrag aangevraagd worden. Een bijdrage in het ene jaar betekent niet automatisch een bijdrage in het andere jaar. Wordt een verzoek afgewezen dat gebeurt dat altijd met argumenten

In de jaarvergadering legt het bestuur van Dorpsbelangen verantwoording af over de toegekende bedragen en de afgewezen verzoeken.