RABOCLUBSUPPORT aksje Fûgelwacht Boksum

Ek dit jier docht de Fûgelwacht Boksum e.o. wer mei oan de RABOCLUBSUPPORT aksje. Yn 2019 by de top 5 en yn 2020 sels nûmer 2.

Wat is de opset fan dit jier:
It tal wylde einen rint skrikbarend efterút. Jonge einepiken wurde hast net mear waarnommen. Yn it fjild wurd alles predeert, dat wol sizze opfretten. Fûgelwacht wol by alle boeren einekuorren pleatse. It docht bliken dat men dan in better nêst sukses hat. Ik wolle we it arsenaal nestkasten útwreidzje. Ek dizze fûgels ha wenningneed en it soe dochs prachtich wêze dat wy harren der by helpe kinne. As jim moaie plakjes yn jimme doarp op it each ha lit it ús witte .

Binne jo lid fan de RABO bank NW Fryslân dan kinne jo it ferskil meitsje troch op ús te stimmen .

DAT KIN FAN 4 tot ‘E MEI 25 OKTOBER .

Yn it foaren ús wolmiende tank
Bestjoer fûgelwacht Boksum e.o.