Category

2018

Bestean en bestean bliuwe

Net ien fan de gearstallers fan it boekje oer 100 jier Otto-Clant skoalle (1992) hie befroedzje kinnen dat rom in kwart iuw letter de skoalle harren doarren definityf slute moast....
Read More

Beweeg je fitter

Bewoners van 50+ van Boksum, Blessum en Deinum die het leuk vinden om mee te doen aan ‘beweeg je fitter’ zijn van harte welkom. Je kunt het eens proberen om...
Read More

Dorpsfeest Boksum 2018

“Wat ha we in moaie / noflike merke hân‘’, soks moat je as kommisje goed dwaan as soks troch ferskate minsken jong / âld utere wurd. Skriuwer moast efkes wenne...
Read More