ALV Boksum Energiek | 11 april 2022

Ledenvergadering van Boksum Energiek op 11 april 2022 in Doarpshûs It String in Boksum

Aanwezig bestuur: Erick Vereecken, Pieter Bouwma en Ytje Wassenaar
Aanwezig Leden: Kees Iepema, Siep Tilma, Willem Weijer, Sible van der Werf, Ynze Postma, Annie Bakker.
Afwezig met kennisgeving: Hennie Annema, Tryntsje Pasma en Cees Pasma en Anneke de Jong.

 1. Welkom

Namens het Bestuur heet Erick  iedereen van harte welkom.

 1. Op dit moment hebben we 38 leden en 2 donateurs.
 • Vanuit het bestuur wordt de mededeling gedaan dat Golda met ingang van heden uit het bestuur is gegaan vanwege het niet kunnen combineren van haar drukke werkzaamheden en het bestuur van Boksum Energiek. Dat is ook de reden dat er van de laatste ledenvergadering geen notulen zijn. Erick zal de notulen vanuit het geheugen oplepelen en mondeling toelichten.
 1. Erick loopt de vorige vergadering mondeling door.
 • Dat Ynze de kas mee zal controleren
 • Dat we € 3500,- zullen bijdragen aan een warmtewisselaar voor It String. Dat voor volgende bijdragen aan het verduurzamen van It String graag een plan van aanpak en een planning ontvangen van het dorpshuis. De huidige voorzitter heeft Boksum Energiek vriendelijk bedankt voor de bijdrage.
 • We gaan het String nog vragen naar het rendement van de zonnepanelen.
 • Het is duidelijk dat we moeten groeien als Energiecoöperatie maar onduidelijk was de stemming om Blessum en Deinum bij de coöperatie te betrekken.
 • Projectmedewerkers was Erick niet helemaal duidelijk maar de aanwezigen van de huidige vergaderen melden dat Annie Bakker van de Oedsmawei en Ate van de Pypsterbuorren zich gemeld hebben als projectmedewerkers.

Annie vraagt naar de huidige projecten. Erick licht toe dat er nu 40 zonnepanelen op het dorpshuis liggen en vraagt de vergadering wat nieuwe projekten zouden kunnen zijn. Op een opmerking dat er misschien fietslaadpalen kunnen komen antwoord Erick dat dit al gepasseerd is. Op dit moment is dat te duur.

 1. Us Koöperaasje

Het is verstandig je als lid op de nieuwsbrief te abonneren.

 1. Financieel verslag 2021.

Erick geeft een overzicht van de Balans op 31-12-2021 en een overzicht van de verlies en winstrekening exclusief btw.

 1. Verslag kascommissie:

Siep Tilma en Ynze Postma hebben samen de uitdraai van het bankboek bekeken en zijn geen gekke zaken tegen gekomen. Ze verlenen de penningmeester decharge voor het financieel verslag en beleid van 2021.
Van harte bedankt Siep en Ynze!

 1. Benoemen nieuw lid Kaskommissie.

Siep Tilma is aftredend als kaskommissie lid en Kees Iepema is bereid samen met Ynze Postma in 2023 de financiële stukken te controleren.
Van harte welkom Kees!

 1. Wij zoeken nieuwe bestuursleden

Jong en ambitieus, gaan voor de transitie teamplayer enzovoort.
Erick is aftredend bij de volgende ledenvergadering. Erick schetst dat de functie van penningmeester niet door iedereen kan worden gedaan omdat het complexe materie is.

Op het voorstel van Erick om een via een flyer nieuwe leden op te roepen wordt door de vergadering afwijzend gereageerd. Dat kost alleen maar geld en levert geen nieuwe bestuursleden op.

Ynze oppert dat het misschien een idee is om ontheffing aan te vragen. Er is een stappenplan voor ontheffing. De vergadering oppert ook nog het inschakelen van een boekhouder.

Op dit moment moet de balans gedeponeerd worden bij de KvK. Ook het Ubo register is op de coöperatie van toepassing.
We zullen in onze eigen vergadering dit punt verder bespreken.

 1. Rondvraag

Hoe gaat het met de energierekening? Wat merken wij van de energiearmoede. Duidelijk is dat iedereen meer betaald voor de energie.

 1. Erick sluit de vergadering om 20.55 uur en bedankt alle aanwezigen voor hun bijdrage.

Aldus opgemaakt te Boksum, April 2022 door Ytje Wassenaar.