Rabo Clubsport Fûgelwacht Boksum eo

As RABO lid (RABO bank NW Friesland) kinne jo yn Septimber  op trije ferienings yn jo doarpen of oare regio stimme. Ek dit jier docht de Fûgelwacht Boksum e.o. hjir  oan mei. Nei hast 14 jier is it bêste fan ús boskmeaner ôf. As jo / jimme ús stypje dan kinne we hooplik dit jier noch om ús hinne sjen foar wat oars. It pleatsen fan einekuorren en nêstkastkes sil foar safier mooglik ik wer oppakt wurd.

Fanôf 4 Septimber o/m 26 Septimber kinne jo as lid jo stim út bringe op trije (3) ferienings. Dat kin fia de RABO app of RABO online bankieren.
Lit dizze kâns net foarby gean, we rekkenje op jo /jimme.

Bestjoer fûgelwacht Boksum e.o.