Presentaasje nijbouplan De Lokalen


Mei in opkomst fan ungefear 60 persoanen is der aardich wat belangstelling foar de nijbou op it skoalleterrein yn Boksum. Guons komme om te sjen wat der yn it doap feroaret, oaren faaks út belangstelling foar ien fan de keap- of hierwenten.

De reaksjes binne meast posityf (gemiddelde score 4 út 5), in moai plan, komplimint foar de tekeningen, sukses!,

Pear opmerkingen dy;’t makke binne:

  • Graag ook leeftijdsbestendige huurwoningen
  • Kan de indeling van de 2^1 kap ook gespiegeld worden?
  • Past een tweepersoons bed wel in de slaapkamer (scheve muren)?
  • Staan de huizen niet te dicht op de erfgrens?
  • Is er genoeg licht in alle huizen?
  • Kunnen de huizen dichter op de weg, en kan de weg smaller?
  • Wordt de privacy van de bestaande bewoners genoeg gerespecteerd?

De hûzen soene yn september 2023 klear wêze kinne foar bewenning.

Der binne 5 besikers dy’t oanjowe wol belangstelling te hawwen foar een hierwente en trije dy’t wol wat sjugge yn een keaphûs.