De ‘Klaver Trije’ is de doarpskrante foar Deinum, Blessum, Boksum en Ritsumasyl.
Dit krantsje ferskynt 11 kear yn it jier en komt út om ‘e earste fan ‘e moanne hinne.

De redaksje:
J.v/d Meer
St. Janswei 55
Deinum

Y.Faas
Buorren 18
Blessum

S.Tilma
Tiltsjedyk 2
Boksum

D.Gerbens
Marsumerdyk 3
Deinum

Ynlever adres:
J. v/d Meer
St. Janswei 55, Deinum
of mailen naar:
klavertrije@hotmail.com