Ferslach fan de ALV fan Doarpsbelangen Boksum en Uitvaartvereniging Boksum

 

Verslag Algemene Leden Vergadering Doarpsbelang Boksum en Uitvaartvereniging Boksum dd 24-04-2023

 

 1. Iepening
  Henk opent de vergadering om exact 20.00 uur en heet iedereen van harte welkom. Er zijn iets meer dan 30 leden aanwezig. Speciaal welkom voor Paul de Cock (FNP Waadhoeke), Gerben van Snits (Op ‘e Skille), Sytse Greidanus (CDA Waadhoeke) en Hendrik Tamsma (doarpenkoördinator Waadhoeke).
 2. Minuut stilte foar dy’t ús ûntfallen binne yn 2022/2023:
  Dhr. J.G. Tamminga, mefr. W.Bottinga-Kiestra, mefr. F.Greveling-Westra. Gert Hoesman fan de snackservice op it feest, is ek stoarn.
 3. Notulen Alg. Leden Fergadering 17 maaie 2022. Dat Peter Kuijpens als lid van het bestuur toetrad staat ten onrechte niet vermeld.
 4. Finansjeel ferslag DBB en UVB. Kascommissie Jan Wiebe en Jacob Jan. De lêste wie ferhindere troch een blyd barren yn syn gesin, dus hat Jan Wiebe der nei sjoen en hij hie gjin opmerkings. Elk krijt de gelegenheid om hjir fragen oer te stellen. Jacob Jan stelt him foar takom jier wer beskikber, lyk as Jan Wiebe en Tjeerd. Tige tank heren.
 5. Meidielings bestjoer Doarpsbelangen Boksum. Er is nog geen nieuwe penningmeester gevonden, een belangrijke functie binnen dit bestuur.

Peter is er vorig jaar bij gekomen en nu zijn er de volgende wisselingen:
Nieuw zijn Yolanda Hallema en Jolanda van der Meer (de laatste treedt per 1 sept. 2023 toe), afgaand Froukje Goudberg en René Tilma. Applaus voor deze vier. Omdat Henk vaak in het buitenland vertoeft wordt Peter de nieuwe voorzitter.

Henk vertelt over wat er afgelopen gedaan is door de stichtingen, het jaarverslag:

Er is sinds de vorige ALV 9 keer vergaderd door het bestuur van dorpsbelang.
We binne dit jier goed begoun mei de nijjiersborrel, organisearre tejearre mei it doarpshûs.
De glasvezelkabel komt er aan (?), net als een laadpaal (tegenover de Kuilmans).
De organisaasje fan de 4 maaie betinking is oernaam troch doarpsbelangen.
Er zijn wat ontwikkelingen bij de uitvaartvereniging, hierover straks meer.
Er is enige malen contact op gemeentelijk niveau geweest: er was de Waadhoeke Doarpen- en Wykmoeting op 3 nov. 2022. Ek yn november hat een bestjoerslid een meeting fan  Warmte van Leeuwarden bijwenne. Op 3 april j.l. wie der een ‘maitiidsslokje ‘yn It Grauwe Paard yn Marsum, twa bestjoersleden wiene dêr.
De opbringst fan de kollekte Jantje Beton is foar de boarterstún.
We wolle graach wer es een Himmeldei hâlde, wa wol mei organisearre?
Vandalisme: er zijn onlangs bomen geplant door de gemeente, bijv. bij de oeverwand en langs de weg naar Pypsterbuorren. Er is echter ook alweer een boompje vernield, de kosten van herplanting van een boom bedragen, volgens dhr. Flameling van de groenvoorziening van de gemeente, minstens 500 euro….
We tinke dat der een twadde AED earne yn de buurt fan de Krúsdiken komme kin, ha oerliz hawn met Evelien en bij Waadhoeke jild foar een nije oanfrege.
De gemeente wil de weg naar de tunnel onder de Westergoawei opknappen, het veerooster blijft zitten.
We willen, als het asfalt vernieuwd wordt, graag ‘stil ‘asfalt in ons stuk van de Westergoawei en zullen daartoe de resultaten van geluidsmetingen opvragen en proberen ‘de politiek’ te beïnvloeden.
Der is meitocht oer de problemen fan Arriva mei it underhâlden fan de treintraject fan Ljouwert nei Hârns en vv, mei een stop yn Deinum.
De gemeente hat ús een waarderingssubsydzje takend fan 1250 euro.
Stimulearingsfûns Leefberens Boksum:, er zijn geen aanvragen gedaan dit jaar.
Nieuwe huurwoningen? We zoeken een plek voor de twee huurwoningen die we nog te goed hebben.
Afgelopen week zijn nog de laatste schouw-afspraken gemaakt over de aankleding van de muurtjes op het plein hier bij It String. Het tunneltje zal (is?) voor auto’s onbruikbaar (zijn) omdat er een paaltje geherplaatst is (wordt).
We hebben kennis gemaakt met de nieuwe wethouder voor de dorpen, mw Marja van der Meer. Zij zegt bijvoorbeeld dit: “Hâld Streekwurk yn de gaten, kom nei de gemeente mei fragen, der is no jild foar maatschappelijke issues sa as vergrijzing, tekort arbeidskrachten, demografische ontwikkeling etc. etc.  Vnl. voor versnelling van bestaande projecten, niet zozeer voor nieuwe plannen. As der echt problemen binne mei enerzjyrekkeningen bij It String dan kinne se bij de gemeente oanklopje.” Ze was vanavond verhinderd maar Hendrik Tamsma, onze dorpencoördinator is wel aanwezig.

Tot slot: er is de mogelijkheid om een snelle melding van bijv. kapot staatmeubilair, een gat yn ‘e dyk of vandalisme te melden bij de gemeente. Dit gaat via internet. Ga naar https://www.waadhoeke.nl/melden.html en laat daar je bericht achter. Je krijgt dan een reactie op je eigen emailadres.

 1. Warmte van Leeuwarden, vervolg. Jeanet vertelt over de geothermie. Er is vertraging ontstaan in de planning doordat er een nieuwe wet over collectieve warmte in ontwikkeling is. In deze wetz al onder andere worden bepaald dat de infrastructuur van warmtenetten voor een meerderheidsbelang in publieke handen dient te komen. Deze wetgeving is eind vorig jaar aangekondigde en op dit moment is het nog onduidelijk hoe omgegaan wordt met projecten die al in ontwikkeling zijn, zoals Warmte van Leeuwarden. Daarom heeft Ennatuurlijk als warmteleverancier besloten te pauzeren met verdere investeringen in het warmtenet van Leeuwarden.De vertraging van de tweede aardwarmteput heeft geen consequenties voor de geplande onderzoeksboring voor Hoge Temperatuur Opslag (HTO). Deze vindt in het voorjaar plaats.
  Voor het bericht van Ennatuurlijk: https://ennatuurlijk.nl/nieuws/investeringspauze-aardwarmte-in-leeuwarden
 2. Untjowing Otto Clant-terrein
  Vandaag is bekend geworden dat de mbt de bestemmings-planwiiziging twee ‘zienswijzen’ zijn ingediend. Hjir moat de gemeente earst ynhâldelik op reageare yn een ‘Nota van antwoord”. Dit zal op z’n minst een maand of vier vertraging voor de bouw betekenen.

Vragen van Bart:
– Wat is er met de zienswijzen/aanpassingen  gebeurd die wij zo’n anderhalf jaar geformuleerd hebben? Henk: we moeten hiervoor wachten op het goedgekeurde bestemmingsplan.
– Krijgen de juiste mensen wel de juiste informatie? Mbt. de sloop van de school: de Fokkingastrjitte is niet geïnformeerd over de start daarvan, een fout van de sloper. Tijdens de sloop schudden de huizen die er omheen staan. Er zal bij de bouw ‘op staal ‘gebouwd worden. Dit geeft weinig overlast, er hoeft niet geheid te worden.

Over informatievoorziening van de gemeente gesproken: Jolanda van der Meer vertelt dat ze hun (?) bomen onaangekondigd gekapt hebben omdat die onveilig zouden zijn. De bomen zouden op de snoeilijst hebben gestaan. Hierover wordt contact opgenomen met Waadhoeke.

 1. Wenfisy
  Richard, Jan Wiebe, Hennie en René blijven actief. Belangrijkste onderwerp is dan waar nieuwbouw gepleegd kan worden. De gemeente wil eerst de bouwplannen op het schoolterrein afsluiten voordat er over nieuwe plannen gesproken wordt. De woonvisie zal naar analogie van het Deinumse plan verder ontwikkeld worden.
  Vraag Jan: Werom stiet it hûs oan de Oedsmawei al een jier leech? Dêr soene tydlik dochs wol minsken yn kinne? De wenning soe renovearre wurde.Hier zal de woningstichting over bevraagd worden..
  Praatsje: de wenningstichting hat ynformeel oanjoen dat de twa lêste wenningen oan de Tiltsjedyl yn 2027 sloopt wurde sille.
 1. Meidielings bestjoer Uitvaartvereniging Boksum
  Uit het actuarieel rapport blijkt dat de UVB financieel gezond is. We zullen de uitkering bij overlijden verhogen met 50 euro tot 550 euro, hier hoeft volgens de statuten niet over gestemd te worden.  Alternatief is dat de jaarcontributie verlaagd wordt, maar dat zou een minimale verlaging zijn.Bij een begrafenis wordt contact opgenomen met Faber. Zij zoeken een bode. Geartsje nam afscheid als koffiedame (nazit), bedankt Geartsje! De anderen blijven. Wat de dragers betreft: het is al enige jaren niet meer voorgekomen dat de dragers in actie kwamen, meestal dragen familieleden van de overledene de kist. De gemiddelde leeftijd van onze dragers is vrij hoog – jongere dragers zijn van harte welkom – we houden de situatie zoals die is en zullen per geval kijken hoe en wat.
 1. Rûnfraach

Nynke: Tweede AED, worden er kursussen gehouden? Zijn er kosten aan verbonden? Der komt ynkoarten een folder bij de doar lâns. Hendrik: as jo fersekering de kursus betellet dan is dat mooi, oars kin fia de gemeente ek kosten deklareare wurde. Je moatte dan wol bij de Hartstichting oanslúten wêze. Corina: der binnen hjir een protte soarchmeiwurkers dy’t allejearre oer AED-papieren beskikke. Der is wol fraach nei âlderen dy reanimeare kinne, sij binne oerdeis faak wol thús.

Bettie: Het maaien gebeurt slecht, het scheve stukje slaan ze over. En er zouden struikjes gezet worden tussen ons en Carla en Dick. Meldt (https://www.waadhoeke.nl/melden.html), het bestuur doet dat ook!

Piter: Oedsmawei Tiltsjedyk stiet hielfaak een bus, mei offisjeel net. Hjirtroch is de ferkearsitewaasje ûnfeilich.

Meie hûnen los yn it doarp? Is der een aanlijnplicht? Ja. Wat kinne we oan losrinners dwaan?

Jelke: Er is een voetpad, schelpenpad richting Jellum. Je kinne der no net mear rinne, it soe better ferhurdde wurden moatte, stiif stjin de trottoirbân oan. Meldt dit fia meldingen en wij pakke it ek op.

Ale: Soe der takom jier op dizze bijienkomst ek een mikrofoon brukt wurde kinne?

Ynze: Pealtsje bij tunneltsje soe better een greppel wêze kinne.

 1. De nije foarsitter slút om 21.22 oere ôf.

Nei it skoft: Eibert van der Woude, konsulent enerzjy – en waarmtetransysje fan de gemeente Waadhoeke, fertelt oer it ferduorsumjen fan besteande wenningen en de subsydzjemooglikheden dêrfan. Der binne gâns mogelikheden (it Ryk stelt oan’t 2030 struktureel jild beskikber) en der komme nei de simmer noch mear (Nationaal Isolatieprogramma) . Doch op it goeie moment de júste ynferstearing, lit de gemeente jim derbij helpe.

De powerpoint fan de presentaasje is hjir te downloade.