Burendag Boksum Bakt se Brún

28 september is it Burendag.
Thema dit jier is: Boksum Bakt se Brún
Der komt letter mear ynformaasje.
Sykje al in fêst lekker resept en win de bakkerspriis.
Sjuerylid is fansels de firma Sijbesma.