Inwoners van Boksum, maar ook anderen, kunnen via Coöperatie Boksum Energie(K) U.A. energie afnemen van Energie VanOns. Boksum Energie(k) is lid van Ús Kooperaasje die mede eigenaar is van EnergieVanOns. Voor iedere klant ontvangt de coöperatie jaarlijks een financiële vergoeding van € 75,-. Dit geld zal besteed worden aan duurzame en sociale projecten in het dorp. Zo is er al besloten om geld te geven voor het plaatsen van zonnepanelen op het dorpshuis. Zodat de energiekosten van het dorpshuis omlaag gaan. Ook door een ledlampenactie is het dorp  duurzamer geworden. Momenteel neemt ongeveer 25 % van de huishoudingen in Boksum energie af van EnergieVanOns.


Wist je dat een gemiddeld huishouden elk jaar honderden euro’s bijdraagt aan de winst van grote commerciële energiebedrijven? Dit betekent dat we in Fryslân samen al gauw €50 miljoen per jaar kunnen verdienen. Waarom steken we dat geld niet in onze eigen leefomgeving? Zoals in ons eigen dorp Boksum


Coöperatief
Ús Koöperaasje is voor een derde deel eigenaar van ons eigen energiebedrijf: Energie VanOns. We zijn eigenaar, in coöperatief verband, samen met de Drentse Kei en de Groninger EnergieKoepel. Wij helpen in zoveel mogelijk dorpen, steden en/of wijken om een energiecoöperatie te helpen oprichten en lid te maken van Ús, zodat zij de energie van Energie VanOns mogen verkopen. De lokale coöperatie,zoals Boksum Energie(k),is dan een wederverkoper van het energiebedrijf en de klanten zijn via de lokale coöperatie dan een klant van Energie VanOns. Het energiebedrijf is anders dan anderen; wij geven de winst terug. Dit komt neer op €75,- per klant, per jaar, dat de energiecoöperatie krijgt per klant die zij aanbrengen bij het energiebedrijf. Een coöperatie met 100 klanten verdient dan al gauw €7500,- per jaar. De coöperatie beslist daarna met de leden waar dit geld aan besteed wordt.

Noordelijk
Energie VanOns is een coöperatieve energieleverancier die is opgericht om de duurzame ambities van lokale initiatieven in het Noorden te ondersteunen en versnellen. Wij zetten ons in om op die manier de transitie naar een duurzamere samenleving voor alle inwoners van Noord-Nederland mogelijk te maken. Niet van bovenaf opgelegd, maar van onderop georganiseerd.

Lokaal
Energie VanOns gelooft dat de toekomst van onze energievoorziening voor een belangrijk deel op lokale schaal ligt: lokaal opgewekt en lokaal afgenomen. Dichtbij de mensen en vanuit eigen betrokkenheid. Wij zijn niet opgericht om zelf winst te maken, maar zijn een coöperatie speciaal voor en door lokale duurzaamheidsinitiatieven.
Winsten vloeien bij ons niet weg naar anonieme aandeelhouders, maar blijven lokaal behouden. Dat betekent minder afhankelijkheid, meer werkgelegenheid en meer middelen voor de eigen regio. Zo zorgen we samen voor een duurzaam en bloeiend Noorden!

Duurzaam
Energie VanOns gaat voor een duurzame toekomst, onafhankelijk van fossiele brandstoffen. In Nederland is er op dit moment nog te weinig opwekking van duurzame energie, terwijl fossiele brandstoffen schaarser worden, ons afhankelijk van het buitenland maken, en vervuilend en de belangrijkste oorzaak van klimaatverandering zijn. Daarom willen wij de productie van duurzame energie op lokale schaal bevorderen. Kleinschalig via zonnepanelen op de eigen woning of iets groter via een collectief zonnedak, een kleine dorpsmolen of zonneweide op een vuilstort. Zo nemen we onze energievoorziening weer in eigen hand!

Bij ons geen torenhoge energierekening
Energie VanOns biedt niet het laagste actietarief maar is vaak wel goedkoper dan het standaardtarief van de grote energiebedrijven. Belangrijker is dat het geld dat overblijft rechtstreeks terug gaat naar onze leden, de energiecoöperaties. Zo kun je sparen voor eigen duurzame stroomopwekking, investeren in energiebesparing of voor een gezamenlijk oplaadpunt voor elektrische auto’s. Die keuze maken de leden van de coöperatie zelf.


Kortom:
Ús Koöperaasje is in Fryslân hét alternatief

Sluit je daarom nu aan. Dat kan door simpelweg onze groene energie af te nemen van Energie VanOns, door klant te worden van Boksum Energie(k). Wij helpen je graag op weg!

Je direct aanmelden? Dat kan hier

Het bestuur bestaat uit:
Ytje Wassenaar, Frans Adema en Jan Wiebe Visser, Erik Vereecken en Pieter Bouwma.

Notulen Algemene Ledenvergadering 6 oktober 2020

1. Voorzitter opent deze vergadering die gezien de Corona tijd op een iets andere manier plaatsvind dan normaal.
2. Er zijn geen mededelingen.
3. Er is geen verslag van de ALV van 7 oktober 2019, op dat moment was er geen secretaris en is deze taak blijven liggen. Er zijn geen noemenswaardige dingen besproken die voor nu belangrijk zouden zijn om mee te nemen of op terug te komen.
4. Bestuursverkiezing: Dhr. P. Bouwma is aftredend en stelt zich herkiesbaar. Er zijn geen tegenkandidaten, Dhr. Bouwma wordt door de ALV voor een nieuwe termijn aangenomen.
Voorstel voor benoeming nieuw bestuurslid, Golda Korthof, Pypsterbuorren 5a. Wordt aangenomen door de ALV. Golda Korthof stelt zich kort voor aan de leden van de vergadering. Maakt tevens de notulen van deze ledenvergadering.
5. Financieel verslag 2019: Erick licht het overzicht van de financiën van 2019 toe. Het bezit en de schuld van Boksum energiek zijn in evenwicht. De kosten die gemaakt zijn wegen op tegenover de opbrengsten. Het jaar 2020 is begroot op winst, dit zal naar alle waarschijnlijkheid lukken aangezien er minder kosten gemaakt worden vanwege de Corona tijd. De vorige Algemene ledenvergadering in april is bijvoorbeeld ook afgelast.
6. Kascommissie: de kascommissie heeft de kas gecontroleerd en geconstateerd dat alles er netjes uitzag. De kas is dus goedgekeurd. Ynze is aftredend en wil dit ook zo houden. Aan de leden wordt gevraagd wie deze taak samen met Willem op zich zou willen nemen. Syb wil dit wel met hem doen.
7. Us Kooperaasje: Op de site van Us Kooperaasje is veel informatie te vinden. Erick licht een deel van deze informatie toe. De leden en de coöperaties nemen toe, maar de inzet voor initiatieven neemt helaas af. Voornamelijk jonge mensen zetten zich nog in. Us Kooperasje is VAN alle kleinere coöperaties en de leden. Erick geeft uitleg bij de structuur van Us Kooperaasje. Op dit moment zijn er 2 vacatures/kandidaten en volgend jaar waarschijnlijk ook 2. Er wordt gezocht naar kandidaten met veel ervaring in achtergrond in het vakgebied die zich voor Us Kooperaasje in willen zetten.
8. Bij de vorige algemene ledenvergadering was het ledental van Boksum energiek ook al laag, maar is redelijk stabiel gebleven. Was 37, is nu 34 en er zijn 2 donateurs.
9. Het besteedbaar bedrag van Boksum Energiek is €2000,- Er wordt gevraagd naar ideeën voor de besteding hiervan.
• €500,- naar Dorpsbelang voor het Mienskipsfonds? Vraag is of hier dan ook voorwaarden aan vast moeten zitten vanwege de besteding aan duurzaamheid. Waar wordt het geld dan aan besteedt en kan het dan niet als gericht verzoek aan Boksum energiek voorgelegd worden ipv met geld te schuiven.
• Kees :is het ook mogelijk om een deel van het geld te gebruiken voor de opening van de expositie van de menselijke resten die in Boksum, Pypsterbuorren gevonden zijn. Mienskip had daar geen geld meer voor.
• Erick: optie om het geld te besteden aan een laadpaal voor auto’s bij It String. Een kleine laadpaal kost ongeveer €4500.
• Pieter: wil graag de optie onderzoeken om snelladers voor fietsen te plaatsen.
• Willem: stelt voor om duurzame kleine verlichting, zoals de kattenogen, te plaatsen langs het Hylaarderpad aangezien deze onverlicht is en wel veel gebruikt wordt.
• Syb: stelt voor om te kijken of er nog mogelijkheden zijn om het dorpshuis te verduurzamen. Bijvoorbeeld het frituren en koffiezetten.
• Vraagt wordt gesteld of het een optie is om het bedrag op een reserveringsrekening te zetten voor grotere projecten, zoals een postcoderoos. Eigen vermogen hebben mag niet, maar wellicht wel op een reserveringsrekening. Het zou wellicht ook een optie zijn om het geheel over te maken naar dorpsbelang zodat geen vermogensbelasting over het bedrag betaald hoeft te worden. Erick zal zich hierin verdiepen.
Het bestuur neemt alle voorstellen mee in overleg, onderzoekt de geschikte voorstellen en komt hierop terug.
10. Rondvraag: geen inbreng voor de rondvraag
11. Volgende Algemene Ledenvergadering is op 6 april 2021
12. Sluiting: Sible bedankt de aanwezigen voor hun komst en sluit de vergadering.