Day

september 28, 2018

Bestean en bestean bliuwe

Net ien fan de gearstallers fan it boekje oer 100 jier Otto-Clant skoalle (1992) hie befroedzje kinnen dat rom in kwart iuw letter de skoalle harren doarren definityf slute moast....
Read More